امروز؛ یکشنبه 16 آذر 1399  - هر کس در حال طلب دانش مرگش فرا رسد ، میان او و پیامبران تنها یک درجه تفاوت باشد./مجمع البیان : ۹ / ۳۸۰ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی

  • نویسنده: سیدحسین صفایی
  • صفحه ۳۰۶-۳۴۷

چکیده:

تئوری موازنه کتاب جالبی است که استاد جعفری لنگرودی تألیف و در آن اندیشه‌های نو و بدیعی را مطرح کرده‌اند که در آثار قدیم و جدید بی­سابقه است. اندیشه‌های وی در کتاب مزبور در این مقاله مورد بررسی واقع شده است.

در مقاله، اصول موازنه تملیک در برابر تملیک، موازنه تسلیم در برابر تسلیم و موازنه در ارزش عوضین در قراردادهای مالی معوض مورد شرح و بحث قرار گرفته است. این سه اصل موازنه از اراده طرفین نشئت می‌گیرد و مبتنی بر عقل و منطق و عدالت است.

اصل دیگری که در کتاب و مقاله بر آن تأکید شده اصل ابقای عقد است که با اصل لزوم عقد تفاوت دارد و در آثار متقدمان و متأخران به آن توجه نشده یا به ندرت به آن اشاره شده است. این اصل گره گشای برخی از مسائلی است که در کتاب و مقاله مطرح شده است.

به هم خوردن هر یک از اصول موازنه پیامدهایی را به دنبال دارد. هرگاه موازنه در تملیک به هم خورد. چه بسا عقدی واقع نمی‌شود، یا به تعبیری عقد باطل است، مانند فروش مال معینی که در زمان عقد موجود یا مقدورالتسلیم نیست، یا فروش مالی که جزئی از آن متعلق به دیگری است و مالک تنفیذ نمی‌کند که در این صورت معامله نسبت به جزئی که موازنه در آن مخدوش و باطل است و از این رو مشتری می‌تواند جزئی را که اشکالی ندارد قبول و ثمن را به نسبت تقلیل دهد یا معامله را کلاً با اعمال خیار تبعض صفقه فسخ کند.

اصل موازنه در تسلیم هم که در فقه و حقوق عملی مهمتر از تملیک است باید رعایت شود و در صورت به هم خوردن موازنه مزبور قرارداد منفسخ می‌شود، مانند مورد تلف مبیع قبل از قبض، یا متعهد له می‌تواند از اجرای تعهد امتناع کند تا طرف دیگر حاضر به ایفای تعهد شود. (حق حبس) یا در پاره­ای موارد مشتری حق فسخ پیدا می‌کند، مانند خیار تأخیر ثمن و خیار تعذر تسلیم.

موازنه در ارزش عوضین نیز در قراردادهای مغابنه مهم و به هم خوردن آن دارای پاره­ای تبعات و ضمانت‌های اجرایی است، مانند خیار عیب، خیار غبن و خیار تدلیس.

اصل موازنه تملیک در برابر تملیک تا حدی قابل مقایسه با نظریه علت یا جهت تعهد در حقوق فرانسه و اصل موازنه تسلیم در برابر تسلیم تا حدی قابل مقایسه با نظریه کاپیتان استاد بزرگ فرانسوی درباره علت تعهد است.

کلیدواژه: تئوری موازنه، نظریه‌های فرانسوی، جعفری لنگرودی


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


New ideas in ” theory of equilibrium” and its comparison with some French theories 

Seyyed Hossein Safaei

Abstract

theory of equilibrium is an interesting book written by Professor Jafari Langroudi. In that book, he has introduced new and innovative ideas that are unprecedented in old and new works. His thoughts in this book are examined in this article. In the article, Principles of equilibrium of alienate vs. alienate, equilibrium of conveyance vs. conveyance, equilibrium in the value of considerations is discussed in exchange financial contracts. These three principles of equilibrium are derived from the will of the parties and are based on reason, logic and justice.

Another principle that is emphasized in the book and article is the principle of maintaining the contract.it isdifferent with the principle of the necessity of the contract and it has not been noticed or rarely mentioned in the works of the ancients and the late ones.This principle unravels some of the issues raised in the book and article.

Impaired of any of the principles of equilibrium has consequences. Whenever the equilibrium in the alienate is impaired It may not be a contract, or in other words, the contract is void, such as the sale of certain property Which at the time of the contract is either non-existent, or a financial sale of which it is a part of another and the owner does not enforce, In this case, the transaction to the part in which the equilibrium is disturbed is invalid and therefore the customer can accept the part that has no problem and reduce the price in proportion or terminate the transaction altogether by applying the option in sales unfulfilled in part.

The principle of equilibrium in conveyance, which is more important in jurisprudence and practical law than alienate, must be observed and  If the  equilibrium is disturbed, the contract will be terminated, as in the case of loss before grasping ,Or the obligee may refuse to perform the obligation until the other party is willing to fulfill the obligation. (Right of lien) or in some cases the customer has the right to terminate, such as payment delay option and impossibility of delivery option.

equilibrium in the value of exchanges is also important in counterfeit contracts and its disruption has some consequences and executive guarantees, such as the option of defect, the option of lesion and the option of decite.The principle of equilibrium of alienate vs. alienate is somewhat comparable to the theory of cause or effect of obligation in French law and the principle of the equilibrium of conveyance versus conveyance is somewhat comparable to the theory of the Grand Master CaptainFrench is about the cause of commitment.

Keywords :equilibrium Theory, French Theories, Jafari Langroudi, Maintaining a contract


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام