امروز؛ یکشنبه 16 آذر 1399  - هر کس در حال طلب دانش مرگش فرا رسد ، میان او و پیامبران تنها یک درجه تفاوت باشد./مجمع البیان : ۹ / ۳۸۰ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

مأخذ‌شناسی متون فقهی، اصولی و قواعد فقه اهل سنت در مبسوط

  • نویسندگان: مسعود انصاری؛ محمد علی طاهری
  • صفحه ۹۶-۱۰۵

چکیده:

این پژوهش می‌کوشد با معرفی و شناخت مآخذ و منابع اهل سنت (در سه زمینه فقهی، اصولی و قواعد فقه) در “مبسوط” تألیف استاد جعفری لنگرودی جنبه‌های مقارنه‌ای و جایگاه تطبیقی این متن را مورد پژوهش قرار دهد. چرا که اعتبار و ارزش هر متنی در گرو شناخت منابع آن است و شناخت منابع، معلوم می‌دارد تطبیق و سنجش و مقارنه تا چه عمق و گستره‌ای انجام گرفته است. مبنای این پژوهش سخنی از خود مؤلف است که می‌گوید؛ «به کار بستن روش تطبیقی در بسیاری از مسایل حقوقی پربار و ثمربخش است.»

صاحبان این قلم بر این باور هستند که کثرت رجوع مؤلف “مبسوط” به منابع فقهی، اصولی و قواعد فقهی اهل سنت به جنبه‌های تطبیقی آثار مؤلف غنا و اهمیتی دو چندان بخشیده است و از آشنایی او با علوم مرتبط و زبان و ادب عربی نشان دارد. در نتیجه این مقاله با تلاش برای ارائه تصویری از استنادات مؤلف به منابع اهل سنت در حوزه‌های پیش‌گفته، در صدد است زمینه‌های آشنایی مخاطبان امروزین فقه و حقوق اسلامی را با منابع مورد وثوق و اطمینان، با تبیین جایگاه اجمالی آنها، به طور ویژه در المبسوط فراهم سازد.

در نهایت باید در نظر داشت به دلیل گستردگی علوم اسلامی، به ویژه متون بین رشته‌ای و استنادهای مؤلف به مآخذ گوناگون، در این پژوهش تنها متون فقهی، اصولی و قواعد فقه مورد توجه قرار گرفته و نظر به محدودیت زمانی و ظرفیت این مقاله از متون کلیات و منابع غیرمرتبط صرف نظر شده است.

کلیدواژه: فقه تطبیقی، فقه المقارن (مقارنه و سنجش آرای فقیهان مذاهب فقهی و اصولی) مأخذ‌شناسی، منابع فقهی اهل سنت، فقه و اصول حنفی، مالکی، شافعی


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Bibliography of jurisprudential texts and regulations of Sunni Jurisprudence in Expanded

Masoud Ansari

Mohammad Ali Taheri

Abstract

The extant study aims to study the comparative aspects of “The Expanded” book written by Jafari Langarudi by introducing and identifying Sunni references (in three contexts of jurisprudential, regular, and jurisprudential regulations). As the value and credit of each text subject to its references, such research will indicate the extent and depth of conducted comparative studies in this field. This study was carried out based on a sentence quoted from the author of the studied book, “It is beneficial to apply the comparative method in many legal issues[1].”

Authors of this paper believe that high referrals in the book “Expanded” to jurisprudential, regular references, and Sunni jurisprudential regulations have enriched the comparative aspects of books of Jafari Langarudi, which implies his familiarity with relevant sciences and Arabic language and literature. Therefore, this paper tries to give an image of the author’s documentation of Sunni references in the abovementioned fields. The study aims to make the audiences of Islamic jurisprudence and law familiar with authenticated references in particular “Expended” (Al-mabsout) Book.

Ultimately, it should be noted that this study only focused on jurisprudential and regular texts and jurisprudential regulations due to time and capacity limits. This paper did not study irrelevant references because there are numerous Islamic references, especially in interdisciplinary texts and documentation on various references in books written by Langarudi.   

Keywords: Comparative Jurisprudence, Fegh Al-mogharen (Comparison of opinions of jurisprudential and regular jurists), Bibliography, Jurisprudential References of Sunnis, Hanafi Fegh and Principles, Maleki, Shafei

[۱] Jafari Langarudi, M. J. (1997). Property Rights, Ganj Danesh, Preface.


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام