امروز؛ شنبه 8 آذر 1399  - حضرت محمد(ص): دانش را فرا گیرید ، گرچه در چین باشد ؛ زیرا طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است./کنز العمّال : ۲۸۶۹۷ ، ۲۸۶۹۸ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

  • نویسندگان: محسن افتخاری؛ معصومه وزیری هامانه (یگانه)
  • صفحه ۶۳-۷۴

چکیده:

مهایات از هیئت مشتق است. این کلمه در لغت به معنی برابری دو هیئت یا دو وضع است. در حقوق تقسیم منافع مشترک را می‌گویند و امکان استیفای عادلانه از مال را فراهم آورده و موجب حفظ و جلوگیری از معطل ماندن آن می‌شود و راهی خردمندانه برای ادامه شرکت است. به طور معمول تقسیم مهایات در صورتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که عین مشترک قابل تقسیم نباشد و مالکان ناچار شوند برای جلوگیری از ضرر خود به تقسیم منافع دست بزنند. تقسیم منافع در فقه معمولاً به تراضی صورت می‌گیرد که این تراضی در حکم عقد جایز بوده و هر یک از شرکا می‌توانند آن را بر هم بزنند و در صورت عدم توافق، می‌تواند به اجبار قضایی همراه باشد. ماهیت این عقد از منظر فقه امامیه این است که مهایات عقدی نامعین و در زمره عقود معوض است و در مواردی که با عقود همسانی ندارد، به صورت عقدی مستقل قابل اجرا است. هدف از انتخاب این موضوع تبیین ماهیت و احکام مهایات در فقه امامیه و نظر استاد جعفری لنگرودی محور مهایات می‌باشد. ماهیت این عقد از منظر فقه امامیه این است که مهایات عقدی نامعین و در زمره عقود معوض می‌باشد و در مواردی که با عقود همسانی نداشته باش، د به صورت عقدی مستقل قابل اجراست. مهایات به صورت تراضی و اجبار صورت می‌گیرد و در صورت عدم توافق، می‌تواند با اجبار دادگاه همراه باشد.

کلیدواژه: مهایات، افراز منافع، اباحه، مالکیت، اجاره.


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


The nature of common interests (Mahayat) with emphasis on the viewpoint of Jafari Langarudi

Mohsen Eftekhari

Masoumeh Vaziri Hamaneh (Yeganeh)

Abstract

Mahayat (common or joint interests) is derived from the word “board” (Heyaat). Literary, this term means mutual equivalence between two boards or situations. Mahayat means partition of joint interests that provides fair vindication of property by retaining it and preventing a delay. Accordingly, this is a logical way for company survival. In general, joint interests are partitioned if the actual joint interest cannot be partitioned, and owners have to divide the interest to avoid their loss. In jurisprudence, interest partitioning is done based on the consent, which is permissible under the contract in which partners can cancel it or perform it based in the judicial force in the case of disagreement. The nature of this contract, in the viewpoint of Imamiah Jurisprudence, indicates that joint interest is an uncertain contract like contracts of exchange. If this contract is not matched with other contracts, it can be enforced as a new contract. This study was conducted to determine the nature and orders of joint interests in the opinion of Jafari Langarudi and Imamiah Jurisprudence. In the viewpoint of Imamiah Jurisprudence, the nature of this contract indicates that joint interest is an uncertain contract like contracts of exchange. If this contract is not matched with other contracts, it can be enforced as a new contract. Joint interests are divided based on the consent or compulsion and are executable with legal force in the case of disagreement.

Keywords: Joint Interest, Interest Division, Ownership, Rent


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام