امروز؛ شنبه 8 آذر 1399  - حضرت محمد(ص): فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى‏طلبند./ کنز العمّال : ۲۸۷۴۵ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

پروازی در آسمان کتابهای «مقدمه علم حقوق» استادان جعفری لنگرودی و کاتوزیان

  • نویسندگان: وحید آگاه؛ محمدحسین شریف
  • صفحه ۲۷۷-۲۹۱

چکیده:

مقدمه علم حقوق، عنوان درسی است در فهرست آموزشی دانش حقوق در ایران که سالیان درازی است در دانشکده‌ها و گروه‌های حقوق، تدریس می‌شود. درسی که ابتدای ورود دانشجویان به مقطع کارشناسی در دانشگاه‌ها طی ترم اول رشته حقوق، ارائه می‌شود. هدف از تعبیه این درس، شناخت مباحث و مفاهیم بنیادین علم حقوق است که قاعدتا فلسفه حقوق، ماهیت، مبانی، منابع و شمای کلی نظام حقوقی را دربر می‌گیرد. در میان خیل کتاب‌های مقدمه علم حقوق، دو اثر پیشگام و ممتاز، «مقدمه عمومی علم حقوق» از محمدجعفر استاد جعفری لنگرودی و «مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران» از ناصر کاتوزیان است که اولی، تقدم تاریخی دارد و دومی، به دلیل ترک فضای رسمی حقوق و بعد آن، مهاجرت استاد جعفری لنگرودی، بسیار بیشتر رواج دارد. در این مقاله، دو کتاب به طور تطبیقی، تحلیل و نتیجه نشان می‌دهد هرچند، مقصود استاد جعفری لنگرودی، از عنوان «مقدمه عمومی علم حقوق»، پرداختن به مقدمه محض دانش حقوق، فارغ از گرایش‌های آن است؛ اما این اثر ارزشمند، بیشتر، مقدمه اصول فقه است. کتاب کاتوزیان نیز، مقدمه حقوق خصوصی با تاکید بر حقوق مدنی و ادله اثبات دعوی است. آخر اینکه، عدالت و حقوق بشر، مقولات نحیف و مغفول این کتاب‌های ارجمند هستند.

کلیدواژه: مقدمه علم حقوق، حقوق خصوصی، عدالت، اصول فقه، استاد جعفری لنگرودی، کاتوزیان


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Flying in the Sky of Books “Introduction to Introduction the science of law” by Jafari Langroudi and Katouzian 

Vahid Agah

Mohammad Hossein Sharif 

Abstract

Introduction the science of law is the title of a course in the educational list of legal knowledge in Iran that has been taught for many years in law schools and departments. Introduction the science of law is The course that is offered at the beginning of undergraduate students in universities during the first semester of law. The purpose of this lesson is to understand the basic topics and concepts of science of law , which usually include the philosophy of law, nature, principles, sources and the general outline of the legal system . Among the many books of Introduction to the science of law , two pioneering and distinguished works are “General Introduction to the science of law” by Jafari Langroudi and” Introduction to the science of law and a Study of the  Iranian Legal System” by Nasser Katouzian”. The first one has a historical precedence and the second is much more common due to leaving the official legal space and then the migration of Professor Jafari Langroudi. In this article, two books are comparatively analyzed. The result shows that, however, the purpose of Professor Jafari Langroudi in the title of “General Introduction to the science of law” is to deal with the pure introduction of legal knowledge, regardless of its Majors; But this valuable work is more of an introduction to the principles of jurisprudence. Katouzian’s book is also an introduction to private law with an emphasis on civil law and evidence in substantiation of claims. After all, justice and human rights are the weak and neglected categories of these venerable books.

 

keywords: Introduction to science of law  , Private Law, Justice, Principles of Jurisprudence, Professor Jafari Langroudi, Katouzian


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام