امروز؛ جمعه 7 آذر 1399  - حضرت محمد(ص):  هر کس بر خوارى ساعتى دانش آموختن صبر نکند، براى همیشه در خوارى نادانى بماند./عوالی اللآلی : ۱ / ۲۸۵ / ۱۳۵ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی، شماره ۴، پاییز ۱۳۹۸

فصلنامه-دانشنامه-های-حقوقی-شماره-۴

۱- آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی

 • نویسنده: اسداله امامی
 • صفحه ۱۱-۳۱

۲- آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری

 • نویسندگان: احمد بیگی حبیب آبادی؛ مریم بیگی حبیب آبادی
 • صفحه ۳۲-۶۰

۳- برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)

 • نویسنده: امید توکلی‌کیا
 • صفحه ۶۱-۸۰


۴- مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

 • نویسندگان: محمود جعفری چالشتری؛ یوسف براری چناری؛ مجتبی جهانیان
 • صفحه: ۸۱-۱۰۰

۵- تاملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق  

 • نویسندگان: مجتبی جهانیان؛ یوسف براری چناری
 • صفحه : ۱۰۱-۱۱۹

۶- مفهوم و چگونگی جبران خسارتهای گروهی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

 • نویسنده: علی عباس حیاتی
 • صفحه : ۱۲۰-۱۳۶

۷- فقه امامیه و بانکداری اسلامی

 • نویسنده: محمود خادمان
 • صفحه : ۱۳۷-۱۷۰

۸- تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران

 • نویسنده: سید مهدی دادمرزی
 • صفحه: ۱۷۱-۱۹۰

۹- وثیقه اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه

 • نویسنده: عصمت دانش آرا
 • صفحه: ۱۹۱-۲۰۷

۱۰- تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی

 • نویسندگان: محمد درویش‌زاده؛ رقیه فراهانی
 • صفحه: ۲۰۸-۲۳۵


۱۱- مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران

 • نویسنده: عبدالرسول دیانی
 • صفحه: ۲۳۶-۲۶۸

۱۲- کالبد‌شناسی مفهوم تعهد

 • نویسنده: احمد دیلمی
 • صفحه : ۲۶۹-۲۸۶

۱۳- نسبت توسعه فضای سایبر با تحولات در فهم‌های فقهی-حقوقی در ایران امروز

 • نویسنده: حسن رضایی
 • صفحه : ۲۸۷-۳۰۳

۱۴- نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی

 • نویسندگان: هادی شعبانی کندسری؛
 • صفحه: ۳۰۴-۳۲۲

۱۵- بررسی فقهی و حقوقی نقش ظهور غبن با مطالعه تطبیقی (در آرای قضایی، قوانین کشورهای خارجی و اسناد بین المللی)

 • نویسندگان: محسن صفری؛ آرش بادکوبه هزاوه
 • صفحه : ۳۴۱-۳۶۱

۱۶- مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود

 • نویسنده: محمد عابدی
 • صفحه : ۳۶۲-۳۷۸


۱۷- ماهیت فقهی حقوقی زیان در محیط زیست

 • نویسنده: عزیزاله فهیمی
 • صفحه : ۳۷۹-۳۹۷


۱۸- ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟

 • نویسندگان: خدیجه مظفری؛ عباس میرشکاری
 • صفحه : ۳۹۸-۴۱۳

۱۹- مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

 • نویسنده: سید عباس موسوی
 • صفحه : ۴۱۴-۴۳۲

۲۰- نهاد ارث و بازتوزیع ثروت: چشم اندازی اسلامی

 • نویسنده: رحیم نوبهار؛
 • صفحه : ۴۳۳-۴۴۷

۲۱- تعهد تضاممی

 • نویسنده: احسان شمس
 • صفحه: ۳۲۳-۳۴۰

۲۲- اماره مالکیت

 • نویسنده: رضا ولویون
 • صفحه: ۴۴۸-۴۹۵

برای دانلود فصلنامه اینجا کلیک کنید.


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام