امروز؛ جمعه 7 آذر 1399  - حضرت محمد(ص): داناترین مردم کسى است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید./کنزالعمال، ج۱۰، ص۱۴۳، ح۲۸۷۳۱
 • آرشیو فصلنامه

فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی، شماره ۵، زمستان ۱۳۹۸

فصلنامه-دانشنامه-های-حقوقی-شماره-۵

۱- نمایی از حیات اندیشه‌ای و سبک نگارشی-تفسیری استاد جعفری لنگرودی

 • نویسنده: ابوالفضل احمدزاده
 • صفحه ۱۱-۳۷


۲- استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه 

 • نویسنده: سیدعبدالمطلب احمدزاده بزاز
 • صفحه ۳۸-۵۴

۳- ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی 

 • نویسندگان: محسن افتخاری؛ معصومه وزیری هامانه (یگانه)
 • صفحه ۶۳-۷۴


۴- بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه

 • نویسندگان: محمد امینی؛ سعد قایی
 • صفحه ۷۵-۹۵

۵- مأخذ‌شناسی متون فقهی، اصولی و قواعد فقه اهل سنت در مبسوط

 • نویسندگان: مسعود انصاری؛ محمد علی طاهری
 • صفحه ۹۶-۱۰۵


۶- درآمدی بر روش‌شناسی حقوقی استادجعفری لنگرودی (رویکردتحلیلی-توصیفی)

 • نویسنده: علیرضا آبین
 • صفحه ۱۰۶-۱۵۵


۷- استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام

 • نویسندگان: احمد باقری؛ محسن مهدیان
 • صفحه ۱۵۶-۱۷۳


۸- جهادگر ترمینولوژی نگاری

 • نویسندگان: سید احمد حبیب نژاد؛ علی امینی
 • صفحه ۱۷۴-۱۹۳


۹- تبیین جوهره اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها

 • نویسنده: امین حسنوند
 • صفحه ۱۹۴-۲۰۹

۱۰- روش‌شناسی استاد جعفری لنگرودی در وجودشناسی اعمال حقوقی

 • نویسنده: حسین حمدی
 • صفحه ۲۱۰-۲۲۷


۱۱- مواجهه با ضعف تمثیل در آثار استاد جعفری لنگرودی

 • نویسنده: محمد درویش‌زاده
 • صفحه ۲۳۵-۲۵۳


۱۲- بسترهای (منابع) اماره قضایی مرور دیدگاه استاد جعفری لنگرودی و آرای محاکم

 • نویسنده: رضا شاه حسینی
 • صفحه ۲۵۴-۲۷۶

۱۳- پروازی درآسمان کتاب‌های «مقدمه‌علم‌حقوق» استادان‌جعفری‌لنگرودی و کاتوزیان

 • نویسندگان: وحید آگاه؛ محمدحسین شریف
 • صفحه ۲۷۷-۲۹۱

۱۴- عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»

 • نویسنده: علی رضا شریفی
 • صفحه ۲۹۲-۳۰۵

۱۵- اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی

 • نویسنده: سیدحسین صفایی
 • صفحه ۳۰۶-۳۴۷


۱۶- عقد صلح و نسبت آن با ماده  ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

 • نویسندگان: سید محمد صادق طباطبایی؛ محمد امینی
 • صفحه ۳۴۸-۳۶۸

۱۷- ابزارهای ماهیّت‌شناسی و تأثیر آنها در پذیرش ماهیّت ایقاعی وصیّت تملیکی، وقف و هبه (بررسی آرا و اندیشه‌های استاد جعفری لنگرودی)

 • نویسنده: هیوا عبدالکریمی
 • صفحه ۳۶۹-۳۹۳

۱۸- نگاهی به بازتنظیم اجماع در رسالۀ اجماعیه استاد جعفری لنگرودی

 • نویسندگان: مصطفی محمدپور مطلق؛ محمد جواد درویش زاده
 • صفحه ۳۹۴-۴۱۳

۱۹- شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تاکید بر دیدگاه استادجعفری لنگرودی

 • نویسندگان: خسرو شیرزادی؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ حمید داودپور
 • صفحه ۴۱۴-۴۳۴


۲۰- تبیین و تحلیل دلائل عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی در فقه و حقوق با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی

 • نویسندگان: فهیمه ملک‌زاده؛ محمد علی انصاری چمرودی
 • صفحه ۴۳۵-۴۵۰

برای دانلود فصلنامه اینجا کلیک کنید.

فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی، شماره ۴، پاییز ۱۳۹۸

فصلنامه-دانشنامه-های-حقوقی-شماره-۴

۱- آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی

 • نویسنده: اسداله امامی
 • صفحه ۱۱-۳۱

۲- آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری

 • نویسندگان: احمد بیگی حبیب آبادی؛ مریم بیگی حبیب آبادی
 • صفحه ۳۲-۶۰

۳- برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)

 • نویسنده: امید توکلی‌کیا
 • صفحه ۶۱-۸۰


۴- مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

 • نویسندگان: محمود جعفری چالشتری؛ یوسف براری چناری؛ مجتبی جهانیان
 • صفحه: ۸۱-۱۰۰

۵- تاملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق  

 • نویسندگان: مجتبی جهانیان؛ یوسف براری چناری
 • صفحه : ۱۰۱-۱۱۹

۶- مفهوم و چگونگی جبران خسارتهای گروهی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

 • نویسنده: علی عباس حیاتی
 • صفحه : ۱۲۰-۱۳۶

۷- فقه امامیه و بانکداری اسلامی

 • نویسنده: محمود خادمان
 • صفحه : ۱۳۷-۱۷۰

۸- تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران

 • نویسنده: سید مهدی دادمرزی
 • صفحه: ۱۷۱-۱۹۰

۹- وثیقه اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه

 • نویسنده: عصمت دانش آرا
 • صفحه: ۱۹۱-۲۰۷

۱۰- تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی

 • نویسندگان: محمد درویش‌زاده؛ رقیه فراهانی
 • صفحه: ۲۰۸-۲۳۵


۱۱- مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران

 • نویسنده: عبدالرسول دیانی
 • صفحه: ۲۳۶-۲۶۸

۱۲- کالبد‌شناسی مفهوم تعهد

 • نویسنده: احمد دیلمی
 • صفحه : ۲۶۹-۲۸۶

۱۳- نسبت توسعه فضای سایبر با تحولات در فهم‌های فقهی-حقوقی در ایران امروز

 • نویسنده: حسن رضایی
 • صفحه : ۲۸۷-۳۰۳

۱۴- نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی

 • نویسندگان: هادی شعبانی کندسری؛
 • صفحه: ۳۰۴-۳۲۲

۱۵- بررسی فقهی و حقوقی نقش ظهور غبن با مطالعه تطبیقی (در آرای قضایی، قوانین کشورهای خارجی و اسناد بین المللی)

 • نویسندگان: محسن صفری؛ آرش بادکوبه هزاوه
 • صفحه : ۳۴۱-۳۶۱

۱۶- مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود

 • نویسنده: محمد عابدی
 • صفحه : ۳۶۲-۳۷۸


۱۷- ماهیت فقهی حقوقی زیان در محیط زیست

 • نویسنده: عزیزاله فهیمی
 • صفحه : ۳۷۹-۳۹۷


۱۸- ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟

 • نویسندگان: خدیجه مظفری؛ عباس میرشکاری
 • صفحه : ۳۹۸-۴۱۳

۱۹- مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

 • نویسنده: سید عباس موسوی
 • صفحه : ۴۱۴-۴۳۲

۲۰- نهاد ارث و بازتوزیع ثروت: چشم اندازی اسلامی

 • نویسنده: رحیم نوبهار؛
 • صفحه : ۴۳۳-۴۴۷

۲۱- تعهد تضاممی

 • نویسنده: احسان شمس
 • صفحه: ۳۲۳-۳۴۰

۲۲- اماره مالکیت

 • نویسنده: رضا ولویون
 • صفحه: ۴۴۸-۴۹۵

برای دانلود فصلنامه اینجا کلیک کنید.

فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۸

فصلنامه-دانشنامه-های-حقوقی-شماره-۳

۱- عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)

 • نویسندگان: علیرضا ابراهیمی
 • صفحه ۱۱-۲۶


۲- جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی 

 • نویسندگان: حسن بادینی؛ حسین داودی
 • صفحه ۴۱-۶۱


۳- سکوت قانون و روش شکست آن

 • نویسنده: محمدرضا بندرچی
 • صفحه ۶۲-۷۵


۴- تحولات مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در قوانین موضوعه

 • نویسندگان: زهرا تیزمهر؛ محمدرضا شرافت پیما
 • صفحه ۷۶-۹۷

۵- مقایسه مبانی و قواعد روش‌های تفسیر قانون مدنی در حقوق مدرن و آثار استاد جعفری لنگرودی

 • نویسنده: مهدی رشوند بوکانی
 • صفحه ۱۱۴-۱۴۲


۶- ماهیت و آثار عقد مرکّب از منظر استاد جعفری لنگرودی  

 • نویسندگان: رضا زالی؛ زهرا اسدی نیا
 • صفحه ۱۴۳-۱۵۹


۷- بازخوانی ماهیت استصحاب با نگاهی بر نظریات استاد جعفری لنگرودی

 • نویسنده: سید محمد صدری
 • صفحه ۱۶۰-۱۸۱


۸- تعدیل قرارداد توسط داور

 • نویسنده: حمیدرضا علومی یزدی
 • صفحه ۱۸۲-۲۰۴


۹- اثر ارتباط دعاوی برگسترش صلاحیت محلی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

 • نویسنده: بدیع فتحی
 • صفحه ۲۰۵-۲۲۴


۱۰- نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)

 • نویسندگان: محمود کاظمی؛ مجید بنایی اسکویی
 • صفحه ۲۲۵-۲۵۲


۱۱- اثبات و یأس از اثبات

 • نویسنده: مژگان موفقی
 • صفحه ۲۵۳-۲۸۷


۱۲- مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی

 • نویسندگان: همایون مافی؛ محمد غمیلویی
 • صفحه ۲۸۸-۳۱۳

۱۳- اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات

 • نویسنده: حسن محسنی
 • صفحه ۳۱۴-۳۲۸


۱۴- استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی

 • نویسنده: احسان مظفری
 • صفحه ۳۲۹-۳۵۰


۱۵- تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی

 • نویسندگان: علیرضا مظلوم رهنی؛ شهرام عابدینی
 • صفحه ۳۵۱-۳۶۴

۱۶- شباهت ساختاری ایراد آیین دادرسی و دادخواست ماهوی و ریشه های آن در اندیشه های استاد جعفری لنگرودی

 • نویسندگان: هادی ملک تبار فیروزجائی
 • صفحه ۳۶۵-۳۷۶


۱۷- دیباچه ‏ای بر سبک ‏شناسی آثار و اندیشه‏ های استاد جعفری لنگرودی حقوق‌دان و اسلام‌شناس

 • نویسنده: اقبال‌علی میرزائی
 • صفحه ۳۷۷-۳۹۳

۱۸- در چه مواردی می توان ثالث را به دادرسی جلب نمود (تفسیری بر عبارت لازم بداند مذکور در ماده  قانون آیین دادرسی مدنی) اصلاحات تاریخ

 • نویسنده: خیرالله هرمزی
 • صفحه ۳۹۴-۴۱۰


۱۹- مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی

 • نویسنده: حسین هوشمند فیروزآبادی
 • صفحه ۴۱۱-۴۳۷


برای دانلود فصلنامه اینجا کلیک کنید.

فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی، شماره ۲، بهار ۱۳۹۸

فصلنامه-دانشنامه-های-حقوقی-شماره-۲

۱- مکتب تاریخی حقوق

 • نویسندگان: علی اسلامی پناه
 • صفحه ۱۱-۱۹


۲- بررسی فقهی حقوقی خشونت در مواجهه با زنان ناشزه

 • نویسندگان: محمد رسایی؛ سید محمدرضا امام
 • صفحه ۲۰-۴۰


۳- کمیسر کودکان

 • نویسندگان: تهمورث بشیریه؛ راضیه آقاخانی
 • صفحه ۴۱-۶۳


۴- حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی

 • نویسندگان: رحیم پیلوار؛ مریم رجبی
 • صفحه ۶۴-۸۷

۵- ادبیات و حقوق در پرتو مطالعات میان رشته ای

 • نویسندگان: امین جعفری؛ علی مولابیگی
 • صفحه ۸۸-۱۰۴


۶- نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ دیوان عالی کشور

 • نویسندگان: امیر خناری نژاد؛ عبدالوحید صباغی
 • صفحه ۱۰۵-۱۲۰

۷- بررسی حفظ شئون قضایی در سند بنگلور و مقررات کیفری ایران

 • نویسندگان: وجیهه خیرخواه؛ علیرضا سایبانی
 • صفحه ۱۲۱-۱۳۸


۸- کارکرد فرض قانونی در نظام های حقوقی

 • نویسنده: رضا شکوهی زاده
 • صفحه ۱۷۸-۱۹۷


۹- عدالت به عنوان اصلی مستقل؛ پذیرش یا انکار؟

 • نویسندگان: خدیجه شیروانی؛ علیرضا آبین
 • صفحه ۱۹۸-۲۱۸


۱۰- شیوه محاسبه غرامت اعیانی مستحدث مؤخر بر طرح های ابلاغی شهری

 • نویسنده: زیداله صمدی قوشچی
 • صفحه ۲۱۹-۲۲۹

۱۱- روش های تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی

 • نویسنده: ناصر علیدوستی شهرکی
 • صفحه ۲۳۰-۲۴۳

۱۲- رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه های کیفری

 • نویسنده: فرشاد رحیمی
 • صفحه ۲۴۴-۲۶۵

۱۳- روش‌های ارزیابی غرامت ناشی از سلب مالکیت در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی

 • نویسندگان: محسن محبّی؛ حسن فرج‌مهرابی
 • صفحه ۲۶۶-۲۹۳

۱۴- اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران

 • نویسنده: امیر مرادی
 • صفحه ۲۹۴-۳۲۴

۱۵- بررسی کتاب «اصول فلسفی حقوق» نوشته استاد جعفری لنگرودی

 • نویسندگان: فهیمه ملک‌زاده؛ سینا واحد‌زاده
 • صفحه ۳۲۵-۳۴۰

۱۶- مؤلفه های نظام سازی حقوقی در منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی

 • نویسندگان: ابراهیم موسی‌زاده؛ غلامحسین الهام
 • صفحه ۳۴۱-۳۵۳

۱۷- امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی

 • نویسندگان: عبدالرضا برزگر؛ مژده سادات مولای زاهدی؛ محمد اکبری
 • صفحه ۳۵۴-۳۷۰

۱۸- مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات

 • نویسنده: سید فاضل نوری
 • صفحه ۳۷۰-۳۸۷

۱۹- مزایا و آثار حقوقی الحاق ایران به معاهده برن و پیوست آن مصوب ۱۹۷۱

 • نویسندگان: علیرضا محمد زاده وادقانی؛ مهدی آنی
 • صفحه ۳۸۷-۴۱۰

برای دانلود فصلنامه اینجا کلیک کنید.

فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۷

فصلنامه-دانشنامه-های-حقوقی-شماره-۱

۱- اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)

 • نویسندگان: سید نصرالله ابراهیمی ؛ مجتبی عینی
 • صفحه ۴۸-۱۱

۲- ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال

 • نویسندگان: نسترن ارزانیان ؛ زهرا ایزدی
 • صفحه ۴۹-۶۴

۳- احیای معامله معارض با سند عادی

 • نویسنده: محمدمهدی انجم شعاع
 • صفحه ۶۵-۸۱

۴- فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

 • نویسنده: داود اندرز
 • صفحه ۸۲-۱۱۵

۵- جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹

 • نویسنده: فرهاد پروین
 • صفحه ۱۱۶-۱۲۳

۶- تحلیل انتقادی تعریف عقد مرابحه در حقوق بانکی ایران

 • نویسندگان: مهدی جوهری؛ میلاد سلطانی
 • صفحه ۱۲۴-۱۳۸

۷- مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، کانادا و اتحادیه اروپا در زمینه اخذ مالیات از درآمد‌های حاصل از اموال فکری

 • نویسندگان: سعید حبیبا؛ علیرضا صالحیفر
 • صفحه ۱۳۹-۱۶۴

۸- کارایی منطق حقوقی در واکاوی ادبی، پدیداری منطق ادبی

 • نویسنده: محمدحسین ساکت
 • صفحه ۱۶۵-۱۸۳

۹- سخنی در انواع نظام‌های ثبت اختراع؛ با نگاهی به برخی اصول ثبتی

 • نویسندگان: زهرا شاکری؛ زهرا بهادری جهرمی
 • صفحه ۱۸۴-۲۰۵

۱۰- توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه

 • نویسنده: مجید شاملی
 • صفحه ۲۰۶-۲۲۵

۱۱- ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری

 • نویسنده: امیر صادقی نشاط
 • صفحه ۲۲۶-۲۳۵

۱۲- تحلیل حقوقی «ماهیت حاکمیتی امور ثبتی» و «امکان برون سپاری» آن به دفاتر اسناد رسمی

 • نویسنده: نسرین طباطبائی حصاری
 • صفحه ۲۳۶-۲۵۳

۱۳- جایگاه نظم عمومی در معاهدات بین‌المللی حقوق بشری و نظام حقوقی ایران و اسلام 

 • نویسندگان: تهمینه عدالت‌جو؛ زینب عصمتی
 • صفحه ۲۵۴-۲۷۶

۱۴- مفهوم و قلمرو ناتوانی در پرداخت دین (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران)

 • نویسنده: محمد عیسائی تفرشی
 • صفحه ۲۷۷-۲۹۸

۱۵- تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»

 • نویسندگان: عباس قاسمی حامد؛ یوسف براری چناری؛ شهرزاد حدادی
 • صفحه ۲۹۹-۳۲۵

۱۶- ایقاع منبعی نوین برای تشکیل شرکت: چالشها و راهبردهای تئوری شخصیت حقوقی با عضو واحد 

 • نویسنده: حسین کاویار
 • صفحه ۳۲۶-۳۴۱

۱۷- تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت‌های تجارتی

 • نویسندگان: عباس کریمی؛ مصطفی کوشکی
 • صفحه ۳۴۲-۳۶۱

۱۸- مطالعه تطبیقی التزام به اعمال یک جانبه در نظام‌های حقوقی اصلی جهان

 • نویسنده: سیامک کریمی
 • صفحه ۳۶۲-۳۸۶

۱۹- حق معنوی در نظام کپی‌رایت؛ رهیافت نظری

 • نویسندگان: محمدهادی میرشمسی؛ میلاد حامدی
 • صفحه ۳۸۶-۴۱۱

برای دانلود فصلنامه اینجا کلیک کنید.

پیش شماره اول

 

جهت دریافت پیش شماره اول فصلنامه مطالعات حقوقی کلیک نمایید.

p1

سر مقاله

بسمه تعالی
نشریه تخصصی «علوم حقوقی » وابسته به مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه است. این مرکز پژوهشی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و مطابق اساسنامه ای که به تصویب شورای عالی گسترش آموزش عالی وزارت علوم رسیده است. عهده دار وظایف گسترده ای می باشد. بخشی از این وظایف، که انتشار فصل نامه تخصصی و تبدیل آن به فصل نامه علمی پژوهشی را ایجاب کرده است، به شرح بندهای زیر است:
۱- انتشار کتاب و مجله علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه های رایانهای متناسب با اهداف مرکز.
۲- بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه حقوق و دانشهای پیرامونی.
۳- اجرای طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای به منظور تحقق اهداف مرکز.
۴- همکاری پژوهشی با سازمانها، وزار تخانه ها، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی و خارجی و بین المللی به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی در زمینه حقوق و دانشهای پیرامونی با رعایت قوانین و مقررت مربوطه.
۵- ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالبهای مختلف.
۶- …

(بیشتر…)

پیش شماره دوم و سوم

جهت دانلود پیش شماره دوم و سوم فصلنامه مطالعات حقوقی کلیک کنید.

tabestan

بسمه تعالی

سرمقاله: تأملی در تناقض نمایی عنوان نشریه

در یادداشت پیش­شمارۀ قبل که به جای سرمقاله نگارش شد، وعده دادیم که در سرمقاله‌های آینده به بحث و بررسی پیرامون سؤالاتی مشخص خواهیم پرداخت. همچنین در آن یادداشت تأکید کرده بودیم که اولین پیش‌شماره نشریه به منظور «آماده سازی فرایندهای انجام کار» و استقرار چرخه تولید محتوای نشریه تهیه شده است. و اکنون باز هم ناچاریم اعلام کنیم که  دومین پیش‌شماره هم به همین هدف منتشر می‌شود اگرچه بررسی سؤالاتی که در شماره پیشین وعده داده بودیم انجام شده و سرمقاله مربوط نیز آماده شده است، اما از آن جا که تولید محتوا و تهیه مقالات تخصصی متناسب و در خور این فصلنامه – به گونه ای که از تأمین تمام استانداردهای کار مطمئن شویم – فراهم نشده است، به ناچار این شماره نیز به عنوان پیش‌شماره دوم منتشر می شود. یکی از سؤال‌هایی که در یادداشت قبلی وعده تبیین و توضیح آن داده شد عبارت از این بود که:

(بیشتر…)


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام